Ostatnia aktualizacja: 13.06.2024 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Warunki uczestnictawa w wycieczkach

I. Informacje ogólne

a) Niniejsze warunki uczestnictwa dotyczą wszystkich wycieczek organizowanych

    przez grupę członków Koła Grodzkiego PTTK Gdańsk zwanych dalej ,,grupa organizująca

    wycieczkę”

b) uczestnicy wycieczki są zwani dalej ,,uczestnikami”

II. Zapisy na wycieczkę

a) w styczniu należy złożyć deklarację wstępną na wycieczki ujęte w Planie Imprez na dany rok. ( w celu zamówienie transportu, hotelu itp. )

b) na 2 miesiące przed planowanym terminem wycieczki grupa organizująca wycieczkę  uaktualni

     listę uczestników wycieczki

c) na 1 miesiąc przed wycieczką wpłata zaliczki ( wysokość kwoty zaliczki ustala grupa

    organizująca wycieczkę )

d ) Pierwszeństwo zapisu, jak i uczestnictwa w wycieczkach przysługuje członkom Koła

     Grodzkiego PTTK z opłaconą aktualną składką członkowską

III. Rezygnacja z uczestnictwa w wycieczce

a) o rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce należy bezzwłocznie powiadomić członka grupy 

    organizującej wycieczkę

b)  grupa organizująca wycieczkę zaleca aby rezygnujący z wycieczki na swoje miejsce polecił

     osoby przez siebie wskazane

c)  w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce decyzję o zwrocie wpłaconej kwoty

     podejmuje grupa organizująca wycieczkę indywidualnie dla każdej osoby. Kwota ta może być   

     pomniejszona o wpłacone zaliczki na hotel itp.

d) osobom które nie wezmą udziału w wycieczce, a nie zgłosiły tego faktu grupie organizującej

     wycieczkę odpowiednio wcześniej zwrot wpłaconych kwot nie przysługuje

IV. Zachowanie na wycieczce

 a) Kierownikiem wycieczki jest prowadzący ją Organizator posiadający odpowiednie uprawnienia

     i kwalifikacje do prowadzenia wycieczek.
b)W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom

    Organizatora oraz kierowcy autokaru.

c)Wszyscy członkowie PTTK którzy uczestniczą w wycieczce autokarowej w trakcie jej trwania

    objęci są imiennym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym

    wszystkie powstałe szkody na zdrowiu należy natychmiast zgłosić Organizatorowi. Jest to

    warunek starania się o odszkodowanie z tytułu ww. ubezpieczenia.
d) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu

     powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu!!!
e)Wszelkie usterki autokaru ( problemy z fotelami, klimatyzacją, mikrofonem itp.) należy

     bezwzględnie zgłosić kierowcy.

 f) Za szkody spowodowane przez uczestnika wycieczki odpowiada sprawca zdarzenia.

V. Uwagi końcowe

a) wszelkie wątpliwości ostatecznie rozstrzyga  Zarząd Koła Grodzkiego przy Oddziale Gdańskim

    PTTK

b) powyższe Warunki Uczestnictwa zostały zatwierdzone przez Zarząd Koła Grodzkiego przy

    Oddziale Gdańskim PTTK na posiedzeniu w dniu 29.01.2014 r.