Ostatnia aktualizacja: 03.04.2024 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

Władze Koła kadencja 2019 - 2022

Zarząd Koła:
Prezes          - kol. Genowefa Franczak           
Wiceprezes   - kol. Teresa Jurkiewicz     
Sekretarz      -  kol. Ryszard Preiss
Skarbnik       - kol. Grażyna Skowrońska
Członek        - kol. Alina Pela

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący         -  kol. Zbigniew Wójcicki
Wiceprzewodniczący  -  kol. Henryk Gąsiorowski
Członek                    -  kol. Maria Mischke

                             Zadania i kompetencje członków Zarządu

Prezes:
- reprezentowanie Koła wobec władz PTTK i na zewnątrz,
- reprezentowanie Koła wobec Komisji Rewizyjnej Koła,
- kierowanie działalnością Zarządu Koła, czuwanie nad prawidłową
  realizacją podejmowanych zadań i uchwał,
- ustalenie podziału zadań wśród członków Zarządu,
- zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu, ustalanie
  tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania,
- podpisywanie uchwał Zarządu Koła,
- przygotowanie comiesięcznych tematów na spotkania członków Koła,
  współdziałanie w tym zakresie 
  z wiceprezesem i pozostałymi członkami Zarządu,
- aktualizacja strony internetowej Koła na Facebooku.
- utrzymywanie więzi organizacyjnej z członkami Koła,

 Wiceprezes:
- zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych
  pełnomocnictw,
- przygotowanie i aktualizacja Planu Imprez Koła na dany rok, nadzór nad ich
  realizacją,
- współpraca z kadrą programową Koła przy realizacji zadań turystyczno
  krajoznawczych,
- przygotowanie i nadzór nad Konkursem Fotograficznym,
- nadzór nad dokumentacją fotograficzną z comiesięcznych spotkań Koła,
- analiza i przesyłanie zdjęć do umieszczenia na stronie internetowej Koła,
- współpraca z Administratorem strony internetowej Koła
- reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie
  udzielonych pełnomocnictw.

Skarbnik:
-  nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem Koła,
-  podpisywanie uchwał Zarządu Koła w sprawach finansowych
   i majątkowych,
-  zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Biurem Oddziału PTTK,
-  przyjmowanie deklaracji od nowych członków Koła, wydawanie legitymacji członka PTTK,
   analizowanie  stanu opłaconych składek,
-  prowadzenie ewidencji członków Koła i jej aktualizowanie,
-  prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat,
-  podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych.

 Sekretarz:
-  reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie
   udzielonych pełnomocnictw,
-  przygotowywanie posiedzeń Zarządu, współdziałanie w tym zakresie
   z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu,
-  protokołowanie posiedzeń Zarządu, ewidencjonowanie podejmowanych
   uchwał,
-  nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą, podpisywanie
   wraz z prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej,
-  prowadzenie ewidencji obecności na zebraniach członków i sympatyków
   Koła i jej aktualizowanie,
-  prowadzenie korespondencji z członkami Koła,
-  prowadzenie dokumentacji działalności Koła,
-  prowadzenie sprawozdawczości Koła i terminowe przekazywanie jej do Zarządu Oddziału.

Członek Zarządu:
-  pisanie sprawozdań z comiesięcznych spotkań członków Koła,
- przygotowanie na mięsięczne spotkania członków Koła "Kalejdoskopu
  wydarzeń kulturalnych w Gdańsku"
- przekazywanie bieżących informacji z działalności Koła Kronikarzowi Koła.