Ostatnia aktualizacja: 03.04.2024 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Podział zadań kadencja 2017-2018

Podział zadań członków Zarządu Koła Grodzkiego
Kadencja 2017-2018

Prezes:
- reprezentowanie Koła wobec władz PTTK i na zewnątrz,
- reprezentowanie Koła wobec Komisji Rewizyjnej Koła,
- kierowanie działalnością Zarządu Koła, czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał,
- ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu,
- zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu, ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania,
-  podpisywanie uchwał Zarządu Koła.
- aktualizacja strony internetowej Koła.

Wiceprezes:
- zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
- przygotowanie comiesięcznych tematów na spotkania członków Koła, współdziałanie w tym zakresie z prezesem
  i pozostałymi członkami Zarządu,
- przygotowanie i aktualizacja planu imprez na dany rok, nadzór nad ich realizacją,
- aktualizacja strony internetowej Koła na Facebooku,
-  reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

Skarbnik:
-  nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem Koła,
-  podpisywanie uchwał Zarządu Koła w sprawach finansowych i majątkowych,
-  zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Biurem Oddziału,
- przyjmowanie deklaracji od nowych członków Koła, wydawanie legitymacji członka PTTK, analizowanie stanu
  opłaconych składek,
-  prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat,
-  podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,

Sekretarz:
-  reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
-  przygotowywanie posiedzeń Zarządu, współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu,
-  protokołowanie posiedzeń Zarządu, ewidencjonowanie podejmowanych uchwał,
-  przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, podpisywanie wraz z prezesem lub wiceprezesem
   korespondencji wychodzącej,
-  prowadzenie ewidencji członków Koła i jej aktualizowanie,
-  prowadzenie korespondencji z członkami Koła,
-  prowadzenie dokumentacji działalności Koła,
-  prowadzenie sprawozdawczości Koła i terminowe przekazywanie jej do Zarządu Oddziału.

Członek:
-  pisanie sprawozdań z comiesięcznych spotkań członków Koła.
- nadzór nad dokumentacją fotograficzną z comiesięcznych spotkań Koła.
- analiza i przesyłanie zdjęć do umieszczenia na stronie internetowej Koła.
- prowadzenie kroniki Koła.