Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdanie kadencja 2019 - 2022

Sprawozdanie z działalności Koła Grodzkiego PTTK za okres
od 07 stycznia 2019 r. do 08 sierpnia 2022 r.

Ostatnie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Grodzkiego im. dr Jerzego Szukalskiego działające przy PTTK Oddziale Gdańskim odbyło się 07 stycznia 2019r.

Na Zebraniu zgodnie z & 22 Regulaminu Koła Grodzkiego została podsumowana 2 letnia kadencja działalności Koła oraz wybrano nowe władze Koła na kolejną 2-letnią kadencję w następującym składzie:

Zarząd Koła

Genowefa Franczak - prezes
Teresa Jurkiewicz - wiceprezes
Ryszard Preiss – sekretarz
Grażyna Skowrońska - skarbnik
Alina Pela – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Zbigniew Wójcicki – przewodniczący
Henryk Gąsiorowski - wiceprzewodniczący
Maria Mischke – członek

Zarząd Koła w okresie kadencji pracował w oparciu o przygotowany Plan spotkań miesięcznych oraz Plan imprez turystycznych na dany rok.

W związku z ogłoszeniem w kraju stanu pandemii Covid 19, od marca 2019r. zawieszona została działalność turystyczna w Oddziale Gdańskim PTTK w tym wszelkie spotkania i imprezy turystyczne o charakterze stacjonarnym. Przedłużono również kadencję władz do odwołania. Sprawy wymagające uzgodnień podczas trwania pandemii rozwiązywano mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z Członkami Zarządu.

Działalność Koła Grodzkiego na przestrzeni tego okresu przebiegała następująco:

W dniu 23 luty 2019 zorganizowano w restauracji Piwnica Rajców w Gdańsku Uroczysty Jubileusz Dziesięciolecia Koła Grodzkiego PTTK Oddział w Gdańsku.

W maju 2020 zorganizowano projekt „Wspomnienia z wycieczek i imprez 2020 roku”, W listopadzie 2020 uruchomiono bardzo ciekawy projekt pod tytułem „Szukamy pomników przyrody w Trójmieście,” który proponujemy kontynuować.

Pierwsze spotkanie Członków Koła Grodzkiego w czasie trwania pandemii zorganizowano w przestrzeni otwartej 07.06.2021 w Parku Oruńskim. Kolejne, miesięczne spotkania odbywały się w Parku Oliwskim, Teatrze Leśnym w Gdańsku Wrzeszczu przy Jaśkowej Dolinie. Wzorem lat poprzednich spotkania Koła nadal organizowane były w pierwszy poniedziałek miesiąca.

Od 04.04.2022r. po okresie pandemii spotkania klubowe i kół zostały uruchomione w siedzibie PTTK Gdańsk.

Podczas pandemii od stycznia do września 2021 odbyło się 20 spotkań on-line pod hasłem „Myszką po mapie”czyli wirtualne zwiedzanie Polskizorganizowanych wspólnie z Kołem Grodzkim PTTK Kraków. Spotkania były udostępniane szerokiemu gremium krajowych Kół Grodzkich, Przewodnickich i zainteresowanym odbiorcom indywidualnym w całej Polsce. Miały na celu popularyzację walorów krajoznawczych, turystycznych, historycznych różnych regionów Polski, a także integrowanie środowisk turystycznych. Spotkania miały charakter ogólnodostępny, były bezpłatne, transmitowane na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube udostępnione przez Koło Grodzkie w Krakowie.

W okresie 2019-2022 roku do Koła Grodzkiego zostały przyjęte 2 nowe osoby, zrezygnowało z członkostwa w Kole 8 osób.

6 osób odeszło na wieczną wędrówkę: 
Depka Eryk, Woźniewski Tadeusz, Śnieżko Bogdan, Ilczuk Beata, Gąsiorowski Henryk, Woźniewska Barbara.

Ich rola w działalności Koła zostanie w naszej pamięci i Kronice Koła. Cześć ich pamięci.

Obecnie Koło liczy 53członków.

W czasie kadencji odbyło się 18 zebrań miesięcznych z Członkami i Sympatykami Koła, w tym 2 uroczyste spotkania Wigilijne na Podleśnej Polanie we Wrzeszczu, dwukrotne zakończenie sezonu letniego w Gołębiewie, prelekcje i szkolenia z zakresu fotografii, tematyki krajoznawczej i turystycznej. Na comiesięcznych spotkaniach omawiane były bieżące tematy dotyczące funkcjonowania Koła, przekazywano informacje o nadchodzących imprezach turystycznych oraz wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście. Na tę okoliczność przygotowywany był comiesięczny Kalejdoskop Kulturalny, przekazywany Członkom i Sympatykom Koła mailowo. Na spotkania byli zapraszani przedstawiciele turystyki, krajoznawstwa, kultury i sztuki, przyrody, specjaliści służby zdrowia. Prezentowane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywną opinią i wrażliwością naszych Członków

Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyły 803 osoby.

Ponadto w program naszej działalności wdrożyliśmy prezentacje filmowe z organizowanych przez nas imprez i wydarzeń, w których uczestniczyli nasi Członkowie i Sympatycy. Prezentacje i filmy przygotowane zostały przez naszych Członków Koła.

Rozpoczęliśmy nowy cykl spacerów po lasach sopockich, który proponujemy kontynuować. W czasie pandemii spacery cieszyły się dużą frekwencją.

Zorganizowaliśmy 14 konkursów fotograficznych w których udział wzięły 134 osoby.

Najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami, nagrodami książkowymi. Wyróżnione zdjęcia zostały wykorzystane do przygotowanego wg naszej koncepcji Kalendarza ściennego na rok 2021. Każdy z Członków Koła otrzymał pamiątkowy egzemplarz.

W organizowanych turniejach MK Bowling o puchar prezesa Koła Grodzkiego brało udział 17 osób. Turnieje były klasyfikowane w kategoriach kobiet i mężczyzn.

Członkowie i sympatycy naszego Koła byli wolontariuszami w imprezach masowych organizowanych przez Gdańskie Centrum Wolontariatu.

Imprezy turystyczne organizowane przez członków Koła Grodzkiego adresowane były zarówno do Członków Koła jak i jego Sympatyków.

W latach 2019 - 2022 zorganizowano 63wycieczkiturystyczne w tym :

22 pieszych, 10 rowerowych,1 kulig, 6 kajakowych, 25 inne ( autokarowe, PKP, zwiedzanie obiektów zabytkowych ).
Ogółem w wycieczkach uczestniczyło 682 osoby.

Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa pod dotychczasowym adresem:

http://www.kologrodzkie.gdansk.pttk.pl/ oraz Kronika Koła.

Sprawy finansowe i składki członkowskie

Członkowie Koła są członkami PTTK i opłacają składkę PTTK i dodatkową składkę klubową.

Liczba członków Koła Grodzkiego z opłaconą składką PTTK w latach 2019 – 2022

Lp

Rok

Ilość członków Koła

Liczba osób z opłaconą składką

1.

2019

65

63 + 1* + 1 H.

2.

2020

62

60 + 1*1 H

3.

2021

56

54 + 1* + 1 H

4.

2022

54

53 + 1 H

       

 

 

 

      
1* - osoba opłaca składki w KTP „ Bąbelki”,
1H- osoba jest Honorowym Członkiem PTTK

Dodatkowa składka klubowa wynosi 15,00 zł. rocznie od Członka Koła.

Z uwagi na pandemię w 2021r. nie była pobierana.

Na koncie Koła Grodzkiego na dzień 08 sierpnia 2022r. znajduje się kwota 2.183,68 zł.
( ze składki PTTK kwota stanowi 1843,94 zł, kwota ze składki klubowej 339,74 zł.)

Podziękowanie za pracę

Dziękuję wszystkim Członkom Zarządu Koła za społeczną pracę i współpracę, które pozwoliły na realizację założonych planów mijającej, trudnej kadencji, osaczonej pandemią. To był wyjątkowo szczególny okres wymagający aktywności, zrozumienia i współpracy organizacyjnej na którą mogliśmy wzajemnie liczyć.

Szczególne słowa uznania kieruję do:

Kol. Ryszarda Preissa za profesjonalne, terminowe wypełnianie obowiązków Sekretarza Zarządu Koła, za wspaniałą współpracę i zaangażowanie na każdym odcinku pracy społecznej Koła,

Kol. Teresy Jurkiewicz za współpracę, za organizację interesujących konkursów fotograficznych, przygotowywanie materiałów filmowych z działalności Koła, za ciekawe pomysły i projekty realizowane w ramach naszej pracy społecznej,

Kol. Grażynie Skowrońskiej za niełatwe role finansowe i organizacyjne

Kol. Alinie Lewickiej za pracę organizacyjna i informacyjną

Kol. Andrzejowi Kuligowskiemu za kontrolę i administrowanie strony internetowej Koła

Kol. Ewie Banasiak za propagowanie idei wolontariatu w Kole.

Kol. Krzysztofowi Nadolskiemu za ciekawe i konstruktywne pomysły organizacyjne .

Kol. Basi Wrońskiej za prowadzenie Kroniki Koła

Dziękuję wszystkim organizatorom naszych imprez turystycznych, spacerów za ciekawe przygotowanie i bezpieczną ich realizację. Dziękuję wszystkim członkom Koła za udział w naszych imprezach oraz budowanie na nich miłej i koleżeńskiej atmosfery. Komisji Rewizyjnej Koła dziękuję za współpracę.

Dziękuję również Prezesowi Oddziału PTTK i pracownikom biura Oddziału za pomoc i współpracę w realizacji naszych zadań.

 Prezes Koła Grodzkiego

 Genowefa Franczak